Jamie Thomas

Within minutes Kia pointed me in the right direction to solve my not so common OS X problem.

Thanks a lot Kia!

Jamie Thomas
Jamie Thomas
Amsterdam